พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิดและฉลอง 100 ปี
 
            วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดฉลองเปรสิเดียมของคณะพลมารีย์ โอกาสฉลองแม่พระบังเกิดและฉลอง 100 ปี คณะพลมารีย์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการสวดภาวนาและจาริกแสวงบุญที่สุสานอาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
main image
Previous   1 / 22   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow