สัปดาห์คณิตศาสตร์ภายใต้หัวข้อ "สนุกคิดพิชิตการเงิน"

        ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ภายใต้หัวข้อ "สนุกคิดพิชิตการเงิน" ประกอบไปด้วย ฐานที่ 1 การฝากเงินซึ่งได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงเทพ สาขาโฮเรียนเต็ล มาตั้งบูธให้นักเรียนได้เปิดบัญชีจริงๆ ฐานที่ 2 หุ้นและการลงทุน ซึ่งนักเรียนได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในการมาให้คำแนะนำในการเทรดหุ้นและการลงทุน ฐานที่ 3 สลากออกทรัพย์ นักเรียนได้ทดลองจำลองสถานการณ์ในการใช้ธนบัตรจำลองในการวางแผนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินออม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา ฝึกทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และเห็นถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ผ่านทางกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละฐาน
 
main image
Previous  1 / 20  Next
 Please wait! Loading...
SlideShow