ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-ม.3
 
             ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลูกฝังจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน และฝึกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ์จริงที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ
main image
Previous  1 / 83   Next
 Please wait! Loading...
SlideShow