ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1-ป.3
 
            วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ณ ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลูกฝังจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน และฝึกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ์จริงที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ
main image
Previous  1 / 108   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow