กิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา
 
              ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา
หัวข้อเรื่อง “Culture of Thailand วัฒนธรรมของไทย” โดยแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ฐานการเรียนรู้สังคมออนไลน์ในยุคโลกาภิวัตน์  ฐานการเรียนรู้ประเพณีไทย  ฐานการเรียนรู้ปีพิธีกรรม (ปีของพระศาสนจักร)  ฐานการเรียนรู้อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถในด้านการตอบปัญหาในหัวข้อ “Culture of Thailand วัฒนธรรมของไทย” กิจกรรมนิทรรศการวันอาเซียน  และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงด้านพระปรีชาญาณอนุรักษ์ผ้าไทย “พัสตราภรณ์งดงาม คงอยู่คู่แผ่นดิน”
 
main image
Previous   1 / 21   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow