กิจกรรม "ตามรอย ร.๙ ก้าวกล้าอาสา" ครั้งที่ 3
 
            วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 มูลนิธิโคเออร์ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม VSED จัดกิจกรรม" ตามรอย ร.๙ ก้าวกล้าอาสา" ครั้งที่ 3  ณ ชมชนบ้านขุนสมุทรจีน กิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะ  VSED อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน  กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักในการดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีน้ำใจช่วยเหลือสังคมเพื่อส่วนรวม
 
main image
Previous  1 / 18   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow