อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 
           วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "หลักสูตรฐานสมรรถนะ" เพื่อออกแบบการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ผู้เรียน บุคคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาพร้อมที่จะขับเคลื่อนก้าวทันระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมทุกมิติ
 
main image
Previous   1 / 40   Next
 Please wait! Loading...
SlideShow