"เสียงสุขแห่งสายน้ำ" ในวันลอยกระทง

                 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย และการมอบความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่นักเรียน กิจกรรมที่จัดเป็นการจำลองให้เหมือนบรรยากาศงานลอยกระทงแบบงานวัด มีการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุเหลือใช้ การออกแบบและประดิษฐ์ชุดรีไซเคิลภายใต้หัวข้อ "เสียงสุขแห่งสายน้ำ" การเดินแบบในชุดรีไซเคิลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่แต่ละชั้นเรียนร่วมใจกันสร้างสรรค์ออกมาอย่างงดงาม
 
main image
Previous   1 / 79   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow