ส่งเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย "วิทยาศาสตร์รอบตัว"
 
               กิจกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาลที่มุ่งเน้นและปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กๆ รู้จักอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้ลงมือทำการทดลอง และบันทึกผลการทดลองด้วยตนเอง...เปรียบเสมือนเป็น”นักวิทยาศาสตร์น้อย” นอกจากจะได้ประสบการณ์และมีเจตคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว เด็กๆยังได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ฝึกความสามัคคีและการช่วยเหลือกัน
 
main image
Previous  1 / 11  Next
 Please wait! Loading...
SlideShow