การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2565

                วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "The Perspective of the Education Catholic Department of Bangkok Archdiocese (EDBA) for the 21st Century”, "Prospective Curriculum of Robotic, AI, IoT for Enhancing Excellence in Technology", "How Our School Become a Cashless Society?" เนื่องในโอกาส "การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2565" ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในศตวรรษที่ 21 และร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่คุณครูผู้ปฏิบัติงานและทำหน้าที่การสอนเป็นเวลานาน 25 ปี พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าระดับประเทศ/สังกัด และได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าร้อยละ 50 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกนักเรียนชาย
 
main image
Previous   1 / 31  Next
  Please wait! Loading...
SlideShow