อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256

            ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกฝ่ายเข้ารับการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256 หัวข้อ "การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
main image
Previous   1 / 14   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow