กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนปฐมวัยปีที่ 1-2
 
          วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาอย่างรอบด้านและสมดุลให้แก่เด็กปฐมว้ยทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้เห็น ได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่สดใสของเด็กๆค่ะ
 
main image
Previous   1 / 95   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow