กิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทึ่ 6
 
           วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมอำลาสถาบันให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของสถาบันและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน รุ่นพี่กับรุ่นน้อง ในรั้วขาว-แดงอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของโรงเรียน ของคณะผู้บริหาร และคณะครู ที่ได้ร่วมสร้างเสริมพื้นฐานทางการศึกษาที่ดีทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม-จริยธรรม และสุนทรียภาพต่างๆให้แก่นักเรียน ขอให้ศิษย์รักทุกคนประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา หน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิตในอนาคตนะคะ
 
main image
Previous   1 / 90   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow