นิเทศการสอนของนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 4
 
             วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม บาทหลวงวิทยา เลิศทนงศักดิ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ดร.ศรัญญ พงศ์ประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม และอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ในการเข้ามานิเทศการสอนของนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2565 ก่อนจบการฝึกสอน ในรายวิชาคริสต์ศาสนาในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 
main image
Previous   1 / 25   Next
    Please wait! Loading...
SlideShow