AS KidsBit: Education Robot Kit
 
            วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม AS KidsBit: Education Robot Kit กับฐานกิจกรรมหุ่นยนต์ 12 ฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเริ่มตั้งแต่การเขียนโค้ตคำสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ การบังคับหุ่นยนต์ให้ดำเนินการตามภารกิจต่างๆ เป็นกิจกรรมที่จัดเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นอกจากนั้นยังได้เสริมประสบการณ์เพิ่มเติมให้แก่น้องๆ ระดับชั้นอนุบาลมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นที่พี่ๆ ช่วยกันแบ่งปันความรู้และความสนุกร่วมกันระหว่างพี่ๆและน้องๆเป็นภาพที่น่ารักและมีความสุขมากค่ะ กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณในปีการศึกษา 2566 นะคะ หากเด็กๆคนใดอยากเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในช่วง Summerได้ค่ะ เพราะการศึกษาเป็นแสงสว่างของชีวิตโรงเรียนจึงตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดรับกับวิวัฒนาการความก้าวหน้าของระบบการศึกษาในปัจจุบัน
main image
Previous   1 / 100  Next
  Please wait! Loading...
SlideShow