กิจกรรม "สารนิทัศน์" ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3
 
             ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม "สารนิทัศน์" ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 โดยการหยิบยกผลงานสร้างสรรค์ของเด็กๆ จากการเรียนรู้แบบโครงงานที่บูรณาการรายวิชาต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันตามความสนใจของเด็กๆ อาทิเช่น การเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การทำอาหาร การทดลองผลงานทุกชิ้นงานของเด็กๆ สื่อให้เห็นว่าคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาให้สนใจในสมณสาส์น “เลาดาโตซี” (“พระวรสารแห่งสิ่งแวดล้อม”) ที่จะไม่ลืมว่าสิ่งแวดล้อมคือของส่วนรวมที่ทุกคนต้องร่วมกันรักษา และอีกหนึ่งความประทับใจกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นคือความภาคภูมิใจขอเด็กๆที่รังสรรค์ชิ้นงานแต่ละชิ้นด้วยความตั้งใจค่ะ...
 
main image
Previous   1 / 88   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow