เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบ Onsite

       ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite 1 สัปดาห์ คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนช่วยกันจัดเตรียมสถานที่และจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักเรียนสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยโรงเรียนยึดแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างเคร่งครัด
(บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตามหลักสุขอนามัยที่ดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯอย่างเข้มแข็ง)
 
main image
Previous  1 / 21  Next
  Please wait! Loading...
SlideShow