:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     

ข้อมูลพื้ฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

     
     
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  
ชื่อภาษาอังกฤษ : ASSUMPTIONSUKSA
อักษรย่อภาษาไทย : อสศ.

อักษรย่อภาษาอังกฤษ :

AS 
สถานที่ตั้ง : 22-23 เจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง บางรักกรุงเทพฯ  
  เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2630-6063-4
อีเมล์ : assumpsuksa@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.as.ac.th
   
   

เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

 
วงกลมใน หมายถึงโลกภายในของการจัดการศึกษา การศึกษาจะต้องหมุนเวียน     
เปลี่ยนไปให้ทัน เหตุการณ์
 
วงกลมนอก หมายถึงโลกภายในของโรงเรียนจะต้องสัมพันธ์เป็นไปอย่างกลมกลืน
กับโลกภายนอกที่อยู่รอบตัวเรา คือ ระบบการจัดของหน่วยงานที่เรา
สังกัดอยู่
   
   
   

สีประจำโรงเรียน  : ขาว - แดงสีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ความผ่องใสของจิตใจ

สีแดง  หมายถึง ความเข้มแข็ง ความมีพลัง
 

   

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

      ต้นราชพฤกษ์
 
   
   

เพลงประจำโรงเรียน :                            เพลง ขาว-แดง

   
      ขาวแดงแหล่งพลังองอาจ อัสสัมชัญศึกษาเก่งกาจเกรียงไกร
ขาวบริสุทธิ์ศาสนาอันอำไพ แดงรักร่วมใจ ฤทัยผูกพัน
ดวงตราสวยเด่นเป็นสง่า หมายเชิดชูศาสนาถาวรมั่น
ดวงอาทิตย์คือแสงสว่างสร้างสรรค์ ช่อพฤกษ์นั้นผลิดอกเจริญรุ่งเรื่อง
      ระเบียบวินัยมารยาทการศึกษา ทั้งจรรยาคุณธรรมนั้นลือเรื่อง
ชื่ออัสสัมชัญศึกษาก้องกระเดื่อง ความปราดเปรื่องวุฒิปัญญาพาสราญ
เทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ความซื่อสัตย์กตัญญูรู้ประสา
สามัคคีรวมดวงใจไว้เนิ่นนาน อัสสัมชัญศึกษาสถานแห่งนี้เจริญไชโย
   
   

              

ปรัชญาโรงเรียน

           การศึกษา คือ แสงสว่างของชีวิต
           ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก : พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักธรรมคริสต์ศาสนา


วิสัยทัศน์

           ภายในปีการศึกษา 2564 – 2568 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจะเป็นองค์กรที่มุ่งการบริหารสู่มาตรฐานสากล เป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นภาษาและเทคโนโลยีควบคู่คุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย
ด้วยบุคลากรมืออาชีพเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 
 
พันธกิจ (Mission)
1.  ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตอาสา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.  ส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพิ่มศักยภาพด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยี
3.  ส่งเสริมครูให้พัฒนาตนเองเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาการจัดการเรียน การสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล
5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีการประกันคุณภาพ ภายในอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล
 
 
วัตถุประสงค์ (Objectives)
 
1.  เพื่อจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามพันธกิจคาทอลิกและนโยบายของฝ่ายการศึกษาและนโยบายของโรงเรียน
2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
3.  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้เต็มตาม ศักยภาพ
4.  เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
5.  เพื่อการจัดการศึกษาและอบรมให้เยาวชน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้รับการดูแล
6.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
   
   
นโยบาย (Policy)
   
1.  ส่งเสริมผู้เรียนและบุคคลากรให้พัฒนาจิตวิญญาณของตน มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรัก ความสุภาพ มีใจบริสุทธิ์ มีวินัยในตนเอง และเผยแพร่ความดีต่อผู้อื่น
2.  พัฒนาผู้เรียนและบุคคลากรให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะด้านภาษา รักการ อ่านมีสุนทรียภาพ  ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีวิจารณญาณ
3.  ส่งเสริมผู้เรียน และบุคลากรให้ตระหนัก รักษ์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4.  ส่งเสริมการวิจัย กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งจัดให้มีบรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ที่ยั่งยืน
5.  ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับตนเองและ สังคมอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
6.  ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความ เป็นไทย มีชีวิตพอเพียง มีสุขภาพกายและจิตดี รักความเป็นประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข
7.  ส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนและบุคลากรรู้จักรักและรับใช้ กล้าเผชิญและยอมรับการ เปลี่ยนแปลง มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
8.  พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
9.  ส่งเสริมการเรียนที่สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความร่วมมือ ระหว่างบุคลากร สถานศึกษา บ้าน ชุมชน และสถาบันอื่น
   
   
เป้าหมาย (Goals) ระดับปฐมวัย
   
1.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
2.  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
3.  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
4.  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
5.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.  สถานศึกษามีแนวการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
8.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
9.  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
10.  สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด
11.  สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้มีระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
   
   
เป้าหมาย (Goals) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รักษ์ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม
3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง
4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง มีสติ
สมเหตุสมผล
5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต
7.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
10.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้าน
11.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม ศักยภาพ
12.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
13.  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14.  สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนด
15.  สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ส่งผลให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น
16.  สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ผู้เรียนและบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมรัก รับใช้ รับผิดชอบต่อสังคม)
 
 


ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL

     

  Copyright 2022 © Assumptionsuksa School
  22-23 Charoen Krung 53 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500
  Tel. 02-6306063-4   e-mail :assumpsuksa@gmail.com  website: https://www.as.ac.th
  Update: 9 March 2022
 

  Visitors : web counter

 

 

 

 

>> VIEW MORE  [1] [2] [3] >>