:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


 

ปีการศึกษา  [2558]  [2559]  [2560]  [2561]  [2562]  [2563]  [2564]  [2565]

ลำดับที่ ชื่อผู้แสดงความสามารถ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
       
1 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน
ระดับ 4 ดาว ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยม
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมตาม
โครงการEnergy Mind Award
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
       
2 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ 1 คน และรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน
ในการทดสอบ การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
       
3 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีคะแนนรวมทุกรายวิชา สูงสุดอันดับ 1 ของโรงเรียน
ในสังกัดฝ่ายการศึกษาฯ ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
       
4 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีคะแนนรวมทุกรายวิชา สูงสุดอันดับ 1 ของโรงเรียน
ในสังกัดฝ่ายการศึกษาฯ ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
       
5 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีคะแนนรวมทุกรายวิชา สูงสุดอันดับ 2 ของโรงเรียน
ในสังกัดฝ่ายการศึกษาฯ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
       
6 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เกียรติบัตรเหรียญเงิน โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ ในการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
       
ลำดับที่ ชื่อผู้แสดงความสามารถ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
       
1 ผู้แทนนักเรียน ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เขต 1
       
2 ผู้แทนนักเรียน ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เขต 1
       
3 ผู้แทนนักเรียน ชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เขต 1
       
4 .ส.พิทพ์พิสุทธิ์ วสันหิรัญกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท
การประกวดแข่งขันขับร้องเพลงภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ
       
5 ด.ญ.อินทุพร ปลื้มใจ ชั้น ม.2
ด.ญ.โมรินี     ยืนยง   ชั้น ม.2
โล่ทอง  เหรียญทอง และเกียรติบัตร
การตอบปัญหาวิชากา
โรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
       
6 ด.ญ.ธนาภรณ์ สุขแสนเจริญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โล่ทองเหรียญทองและเกียรติบัตร
การแข่งขันเล่านิทานนิทานที่ฉันชอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
       
7 ด.ญ.ธัญญ์นรี ทัตรี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3
เกียรติบัตร การพูดสุนทรพจน์
ภาษาไทยยุคไอที
โรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
       
8 ด.ญ.พิมพ์ลภัส เชื้อกสิการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เกียรติบัตร กิจกรรมแรลลี่คนไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
       
9 ด.ญ.พิมพ์ลภัส เชื้อกสิการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล 3,000 บาท การแข่งขันคัด
ลายมือภาษาจีน (Friendship Cup ครั้งที่ 8)
สมาคมแลกเปลี่ยน
บุคลากรไทย-จีน
       
10 .ส.ชนาภัทร นวลบุญเรือง
น.ส.ชุติมา ศิริลักษณ์
เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันไขปริศนา
อักษรจีน
โรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชยการ
       
11 .ส.พิทพ์พิสุทธิ์ วสันหิรัญกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เกียรติบัตร การตอบปัญหาวิชาการ โรงเรียนภาษาและ
ภูมิปัญญาตะวันออก
       
12 .ส.มัลลิกา พันธ์หงส์ รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขัน Spelling Bee
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
       
13 ด.ญ.ชญานี ศรัทธาพันธ์
ด.ญ.ธันยภรณ์ อนุสรณ์วงศ์ชัย
รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขัน ASEAN Quiz
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
       
14 ด.ญ.จุฑามาศ คลทา รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
       
15 ด.ญ.ไอศิกา พลบุตร
ด.ญ.อารียา สิทธิวงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพ
ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
       
16 น.ส.กันยารัตน์ ศรีวิเชียรชัย รองชนะเลิศและเงินรางวัล 1,000 บาท
การแข่งขันประลองตัวอักษรจีน
มหาวิทยาลัย
ราชมงคล กรุงเทพ
       
17 .ส.พิทพ์พิสุทธิ์ วสันหิรัญกิจ เหรียญเงินและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะ
ภาษาจีนจีนาภิวัฒน์
โรงเรียนภาษาและ
ภูมิปัญญาตะวันออก
       
18 .ส.กัลยภรณ์ แซ่ก๊วย เกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท
การแข่งขันประลองภาษาจีน
โรงเรียนภาษาและ
ภูมิปัญญาตะวันออก
       
19 .ส.อัญญาวีร์ ปฐวีนิภานันท์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เหรียญเงินและเกียรติบัตรการพูดสุนทรพจน์
ความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในประชาคม
อาเซียน
หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานค
       
20 .ส.พิทพ์พิสุทธิ์ วสันหิรัญกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โล่รางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมทุน
การศึกษา 9,000 บาท และทุนเรียนภาษาจีนมาตรฐาน ณ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญา
ตะวันออก OKLS
โรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
       
21 ด.ญ.ธนัชชา ธำรงพงษ์พิพัฒน์ เหรียญเงินและเกียรติบัตรการแข่งขันเล่านิทาน
นิทานที่ฉันชอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
       
22 ผู้แทนนักเรียน เหรียญเงินและเกียรติบัตรการประกวด
จินตลีลา เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมต้น
โรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
       
23 ผู้แทนนักเรียน โล่รางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท
การจัดบอร์ดประกวดหัวข้อ 
 นักเรียนไทยก้าวไกล
สู่อาเซียน ในโครงการ FTA/AECกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
       
       
       
ลำดับที่

ชื่อผู้แสดงความสามารถ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

       
1 คุณครูชญาดา พยัฆศิริ โล่ทอง ครูดีเด่นระดับปฐมวัย
รางวัลระดับฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
       
2 คุณครูอภิณห์ณิชา พราวศรีศักดิ์ โล่เงิน ครูดีเด่นระดับประถมปลาย
รางวัลระดับเขต
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
       
3 คุณครูฐิตาภัสร์ นิธิมณีสิทธิ์
เกียรติบัตร ครูดีเด่นระดับมัธยมปลาย
รางวัลระดับโรงเรียน
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
       
       
 
ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL

     

  Copyright 2022 © Assumptionsuksa School
  22-23 Charoen Krung 53 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500
  Tel. 02-6306063-4   e-mail :assumpsuksa@gmail.com  website: https://www.as.ac.th
  Update: 9 March 2022
 

  Visitors : web counter

 

 

 

 

>> VIEW MORE  [1] [2] [3] >>