:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

            โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  ตั้งอยู่เลขที่ 22–23  ซอยเจริญกรุง 40  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในปีพุทธศักราช 2473 (ค.ศ.1930) บาทหลวงเลโอ แปรูดอง ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาอาสนวิหารอัสสัมชัญ ซึ่งในขณะนั้นท่านได้เล็งเห็นบรรดาสัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ดีและเป็นโรงเรียนในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้ ท่านจึงมีแนวความคิดที่จะก่อตั้งสถานศึกษาเพื่อช่วยในการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุตรหลานของสัตบุรุษบริเวณอาสนวิหารอัสสัมชัญให้เป็นเยาวชนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ดังนั้น ในปีพุทธศักราช 2476 (ค.ศ. 1933) บาทหลวงเลโอ แปรูดอง ท่านจึงได้ก่อตั้งสถานศึกษานี้ขึ้นเพื่อรับบุตรหลานชาย–หญิงของสัตบุรุษในวัดอัสสัมชัญมาเข้าเรียน ในปีแรกของการเปิดสอนมีนักเรียนเพียง 65 คน จึงไม่สามารถขออนุญาตเปิดทำการสอนตามระเบียบการจัดตั้งโรงเรียนได้ ่านจึงได้นำนักเรียนจำนวนดังกล่าวไปฝากเข้าบัญชีรายชื่อไว้ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์(สาขา) อาคารเรียหลังรกเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเล็กๆ มีห้องเรียน 5 ห้อง มีครูประมาณ 4–5 ท่าน โดยมีเซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่รับผิดชอบโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มาช่วยดูแลนักเรียนกลุ่มนี้ด้วยโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนเหมือนกันทั้งสองโรงเรียน  ในช่วงนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4 เป็นโรงเรียนสหศึกษา

   

                 

   
               จำนวนนักเรียนฝากเรียนนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ  จนกระทั่งมีนักเรียนในบัญชีรายชื่อของรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์รวมกันกับโรงเรียนที่ท่านจัดตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 1,757 คน  เป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 848 คน  เป็นนักเรียนในบัญชีฝากเรียน จำนวน 909 คน ซึ่งนับเป็นจำนวนนักเรียนที่มากพอในการดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น จึงขออนุญาตแยกโรงเรียนทั้งสองออกจากกันในปีพุทธศักราช 2496 (ค.ศ. 1953) และตั้งชื่อโรงเรียนที่แยกออกมานี้ว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา” จึงนับได้ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาถือกำเนิดขึ้นอย่างบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช 2496  หลังจากที่เป็นโรงเรียนสาขาฝากเรียนอยู่ในบัญชีของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2476 (ค.ศ. 1933) รวมเวลา 20 ปี สภาพของโรงเรียนเริ่มต้นจากโรงเรียนที่เล็กที่สุดและเจริญเติบโตเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพทั้งในด้านการจัดการศึกษา คุณธรรม-จริยธรรม ฯลฯ
 
 พ.ศ. 2476 บาทหลวงเลโอ แปรูดอง ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (สาขา)
 


 


 

 พ.ศ. 2496

ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและได้ชื่อโรงเรียนว่า"โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา" โดยมีบาทหลวงสวัสดิ์ กฤษเจริญ เป็นผู้จัดการ และนางนวม วาณิชโช เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1–4 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ต่อมาด้ทำการเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับฉพาะนักเรียนหญิง

 พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล และเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 (มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปัจจุบัน) และต่อมาบาทหลวงทองดี กฤษเจริญ เป็นผู้ดูแลโรงเรียน
 พ.ศ. 2503 บาทหลวงวิลเลียม ตัน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 พ.ศ. 2508 โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียน 3 หลังแทนอาคารไม้เก่า 4 หลัง คือ       
อาคารเทเรซา อาคารมารีอา และอาคารเซซีลีอา
 พ.ศ. 2510 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะ และยกเลิกการรับนักเรียนชาย
 พ.ศ. 2512 บาทหลวงดาเนียล วงศ์พานิช ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
 พ.ศ. 2516 ปรับปรุงสนามใหญ่หน้าอาคารเทเรซาและขยายอาคารมารีอาเดิมออกไปทั้งสองด้าน
 พ.ศ. 2518 บาทหลวงคมทวน มุ่งสมหมาย ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ไดเปิดทำการสอนแผนกอนุบาล
 พ.ศ. 2521 ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
 พ.ศ. 2522 บาทหลวงสังวาลย์ ศุระศรางค์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และซิสเตอร์สดับ พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนเปิดกว้างสู่สังคมเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
 พ.ศ. 2526 บาทหลวงชุมภา คูรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และซิสเตอร์สมพิศ กตัญญู เป็นครูใหญ่ เป็นช่วงที่มีระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ
 พ.ศ. 2532 บาทหลวงสนัด วิจิตรวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และซิสเตอร์สมพร กตัญญู เป็นครูใหญ่
 พ.ศ. 2535 จัดตั้งสมาคม "ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา" โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่าท่านแรก คือ คุณยุวดี นิ่มสมบุญ
 พ.ศ. 2536 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดงานครบรอบหกทศวรรษ (60 ปี)
 พ.ศ. 2537 บาทหลวงปิยะ โรจนะมารีวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และซิสเตอร์รุณณี  วันมีเงิน เป็นครูใหญ่  ได้จัดทำธรรมนูญโรงเรียน
 พ.ศ. 2538 ต่อเติมอาคารมารีอา ชั้น 5 เป็นที่พักของซิสเตอร์ และนักเรียนประจำ ละได้ทำการ  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องปฏิบัติการทุกห้อง
   
   
 

Next>> [1]  [2]  [3]     

   
   

 

ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL

     

  Copyright 2022 © Assumptionsuksa School
  22-23 Charoen Krung 53 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500
  Tel. 02-6306063-4   e-mail :assumpsuksa@gmail.com  website: https://www.as.ac.th
  Update: 9 March 2022
 

  Visitors : web counter

 

 

 

 

>> VIEW MORE  [1] [2] [3] >>