:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 

>> ฉลองศาสนนาม พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

            อัสสัมชัญศึกษาน้อมจิตคำนับ...พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสฉลองนามนักบุญองค์อุปถัมภ์ “นักบุญฟรังซิสเซเวียร์” วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ในนามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา คณะผู้บริหาร คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้แทนครูและนักเรียน รวมทั้งผู้แทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (ไตรอัสสัมชัญ) ร่วมแสดงมุทิตาจิตน้อมนำพรแด่พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ด้วยความชื่นชมปิติยินดี ณ ห้องรับรองสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรงเทพฯ  [
ประมวลภาพ]
         
 อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2565
--------------------
คณะผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกฝ่ายเข้ารับการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566
หัวข้อ "การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
[ประมวลภาพ]

   


กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
--------------------
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ "เมืองโบราณ" จังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิตให้แก่นักเรียน ในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปัญญาไทย
[
ประมวลภาพ]

   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
ไตรอัสสัมชัญ
------------------
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน โดยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อัสสัมชัญคอนแวนต์ และอัสสัมชัญ (ไตรอัสสัมชัญ) เข้าร่วมพิธี
[ประมวลภาพ]

   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
-------------------
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ หอภาพยนตร์ และ Woodland จังหวัดนครปฐม
[ประมวลภาพ]

   
 
   

ประกาศ!!! ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (11 พ.ย. 2565)

ประกาศ!!! โรงเรียนหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประกาศ!!! 7 มาตรการเข้มป้องกัน COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติ "พัฒนางานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา" วันพฤหัสฯ 12 พ.ค. 2565

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติ "การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ฯ" วันพุธที่ 11 พ.ค. 2565

ประกาศ!!! มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "อสศ.มุทิตาจิตร" วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 2565

กำหนดการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร 25-30 เมษายน 2565
ประกาศ!!! มาตรการปฏิบัติตนของนักเรียนที่เลือกเรียนรูปแบบ ON-SITE
เรื่อง! แจ้งกำหนดการต่างๆ และการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน/2565
ประกาศผลผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศ! เรื่องการฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แนะนำห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
อีกหนึ่งแหล่งศูนย์รวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 "Maria Library"
ส่งเสริมศักยภาพและสุนทรียภาพด้านดนตรี "ห้องเรียนคีย์บอร์ด" ของนักเรียนปฐมวัย
เตรียมความพร้อมในการเอื้อสถานที่จัดเป็นสนามสอบวัดคุณภาพด้านการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
อำลาอาลัยพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
ขอร่วมใจภาวนาและขอร่วมไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อีกหนึ่งที่นักเรียนอนุบาลชื่นชอบ "มุมเครื่องเล่นสนาม"
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บรรยากาศบางส่วนในการเรียนรูปแบบ ON-SITE วันแรกของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
ประกาศ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียนระดับชั้น อ.1-ม.6 ที่เรียน ON-SITE

ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2565

 

:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
         
พฤหัสฯที่ 1 ธ.ค. 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เดินทางไปทัศนศึกษา
[ประมวลภาพ]
  ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6
[
ประมวลภาพ]
         
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
คณะผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ
[
ประมวลภาพ]
  พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยวิทยาศาสตร์รอบตัว
[
ประมวลภาพ]
         
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสัปดาห์ศิลปะภายใต้หัวข้อ "โลกสวยสดใสด้วยใจ อ ส ศ"
[รายละเอียด]
  อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ "เสียงสุขแห่งสายน้ำ"
[
รายละเอียด]
         
ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนและระลึกถึงบรรดาผู้ที่ล่วงลับ
[รายละเอียด
]
  พฤหัสฯที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่เด็กนักเรียน [รายละเอียด
]
         

พุธที่ 12 ตุลาคม 2565
นักเรียนอัสสัมชัญศึกษาร่วมขับร้องเพลงในพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์บิชอปแห่งทวีปเอเชีย
[รายละเอียด]

  พุธที่ 12 ตุลาคม 2565
คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการภายใน หัวข้อ"หลักสูตรฐานสมรรถนะ" เพื่อออกแบบการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
[
รายละเอียด]
         
เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม VSED จัดกิจกรรม"ตามรอย ร.๙ ก้าวกล้าอาสา" ครั้งที่ 3  [รายละเอียด]
  วันที่ 28-30 กันยายน 2565
แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
[รายละเอียด]
         
จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรผู้นับถือศาสนาคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ เนื่องในโอกาส "เดือนสายประคำโลก"
[รายละเอียด]
  เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565
เข้าร่วมชมนิทรรศการ
SUSTAINABILITY EXPO 2022  
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
[
รายละเอียด]
 
         
พฤหัสฯที่ 15 กันยายน 2565
นิเทศการสอนนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 2 /2565 รายวิชาคริสต์ศาสนาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา [รายละเอียด
]
  จันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
โรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการ
[รายละเอียด]
         
ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
[รายละเอียด]
         
ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
รับน้องพาน้องเข้าโรงเรียน อีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[รายละเอียด]
  ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ภายใต้หัวข้อ "สนุกคิดพิชิตการเงิน"
[รายละเอียด]
         
พุธที่ 7 กันยายน 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิดและฉลอง 100 ปี
[รายละเอียด]
  ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา
[รายละเอียด]
         
พุธที่ 17 สิงหาคม 2565
Science Show "พลังฟองฟู่"
ของน้องๆแผนกปฐมวัย
[รายละเอียด
]
  ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "สืบโลกล้านปี ท่องอาณาจักรไดโนเสาร์" [รายละเอียด]
         
จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
[รายละเอียด]
  พฤหัสฯที่ 11 สิงหาคม 2565
ฉลองศาสนนาม "พระนางมารีย์ผู้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ"และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
[รายละเอียด]
         
       

::: VIEW MORE >>

:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 

ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL

     

  Copyright 2022 © Assumptionsuksa School
  22-23 Charoen Krung 53 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500
  Tel. 02-6306063-4   e-mail :assumpsuksa@gmail.com  website: https://www.as.ac.th
  Update: 9 March 2022
 

  Visitors : web counter

 

 

 

 

>> VIEW MORE  [1] [2] >>