:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
   


ห้องจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย
-------------------

คลิปนี้!!! พาชมห้องจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาเด็กประฐมวัย
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาค่ะ


 

   


พัฒนาการ
    และพื้นฐานอารมณ์เด็กปฐมวัย
เพื่อการเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ
--------------------

    คลิปนี้!!! พามาดูความน่ารัก
ของเด็กๆปฐมวัยโรงเรียน
อัสสัมชัญศึกษากับกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายค่ะ
 

   พาชมรอบรั้วโรงเรียนอัสสัมชัญฯ
กับเด็กปฐมวัย
-------------------

เรียนรู้อย่างมีความสุข
สนุกกับการเรียน อัสสัมชัญศึกษาพร้อมส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กๆ
เติบโตเป็นคนดีมีศักยภาพ
ตามความถนัด ความสนใจ
และ
โดดเด่นในด้านภาษา

 

การเรียนการสอนรูปแบบ
Play & Learn
-------------------

การจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอัสสัมชัญให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้แก่เด็ก โดยยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็กที่ชอบเล่นอยู่แล้ว ด้วยการใช้เทคนิควิธีการบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กและการเล่นเข้าด้วยกัน ทำให้เด็กได้เล่น รู้สึกสนุกสนานอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

 

 

   

ประกาศ!!! 7 มาตรการเข้มป้องกัน COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติ "พัฒนางานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา" วันพฤหัสฯ 12 พ.ค. 2565

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติ "การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ฯ" วันพุธที่ 11 พ.ค. 2565

ประกาศ!!! มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "อสศ.มุทิตาจิตร" วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 2565

กำหนดการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร 25-30 เมษายน 2565
ประกาศ!!! มาตรการปฏิบัติตนของนักเรียนที่เลือกเรียนรูปแบบ ON-SITE
เรื่อง! แจ้งกำหนดการต่างๆ และการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน/2565
ประกาศผลผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศ! เรื่องการฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แนะนำห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
อีกหนึ่งแหล่งศูนย์รวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 "Maria Library"
ส่งเสริมศักยภาพและสุนทรียภาพด้านดนตรี "ห้องเรียนคีย์บอร์ด" ของนักเรียนปฐมวัย
เตรียมความพร้อมในการเอื้อสถานที่จัดเป็นสนามสอบวัดคุณภาพด้านการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
อำลาอาลัยพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
ขอร่วมใจภาวนาและขอร่วมไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อีกหนึ่งที่นักเรียนอนุบาลชื่นชอบ "มุมเครื่องเล่นสนาม"
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บรรยากาศบางส่วนในการเรียนรูปแบบ ON-SITE วันแรกของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
ประกาศ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียนระดับชั้น อ.1-ม.6 ที่เรียน ON-SITE

ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2565

 

:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
         
      อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลเข้าสู่รั้วอัสสัมศึกษาในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
[
รายละเอียด] 
         
พุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
[รายละเอียด]
  อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประชุมเปิดปีการศึกษา 2565  และต้อนรับผู้บริหาร คุณพ่ออดิศักดิ์
สมแสงสรวง และบุคลากรใหม่
ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[รายละเอียด]
         
ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
"อสศ. มุทิตาจิต ปีการศึกษา 2565" ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของคุณครูผู้เกษียณอายุการทำงาน
และครูทำงานนาน 25 ปี
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ประชุมครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
[รายละเอียด]
         
พฤหัสฯที่ 28 เมษายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Grammar
ยุค 5G" เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรครูในด้านภาษาอังกฤษ
[รายละเอียด]
  27-28 เมษายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" [รายละเอียด]
         
พุธที่ 27 เมษายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การบูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่แผนการจัดการเรียนรู้"
[
รายละเอียด]
  อังคารที่ 26 เมษายน 2565
ตรวจสุขภาพบุคลากรครู เจ้าหน้าที่
พี่เลี้ยงและพนักงาน ประจำปีการ
ศึกษา 2565
[รายละเอียด]
         
จันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
"การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps"
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
การรับวัคซีน Pfizer สำหรับ
นักเรียนอายุ 5-11 ปี รอบแรก 
ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค
[รายละเอียด
]
         
17-18 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ "สะเต็มศึกษา" 
[รายละเอียด]
  อังคารที่ 25 มกราคม 2565
ประชุมคณะผู้บริหารและตัวแทน โรงเรียนในสังกัดเครือสังฆมณฑลเขตการศึกษาที่1 [รายละเอียด]
 
         
เสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
ชุมนุม "ยุวธรรมทูต อัครสัง
มณฑลกรุงเทพฯ" ครั้งที่ 22
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
 
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2021
"คริสต์มาสหรรษา"เนื่องในโอกาส
สำคัญคริสต์มาสชื่นชมยินดีฉลอง
วันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้า
[รายละเอียด]
         
พฤหัสฯที่ 30 ธันวาคม 2564
ส่งมอบความสุขแก่คณะครูและ
บุคลากร เนื่องในโอกาสคริสต์
มาสและวันขึ้นปีใหม่
[รายละเอียด]

 
  เสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรมลงมติซีนอดจัดโดยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
[รายละเอียด]
 
         
จันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียน
ในรูปแบบ ON-SITE โดยยึด
แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
COVID-2019 [รายละเอียด]

 
  อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ต้อนรับคุณพ่อ ดร.เอกรัตน์
 หอมประทุม ฝ่ายการศึกษา
โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ [รายละเอียด]
 
         
ศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
น้อมจิตคำนับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
โอสกาฉลองศาสนนามนักบุญองค์อุปถัมภ์ [รายละเอียด]
 
  จันทร์ที่ 29 พ.ย-1 ธ.ค. 2564
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
สำหรับการเปิดเรียน ON-SITE
ตรวจคัดกรองบุคลากรด้วยชุด
ตรวจ ATK [รายละเอียด]
 
         
       

::: VIEW MORE >>

 
:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::

ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL

     

  Copyright 2022 © Assumptionsuksa School
  22-23 Charoen Krung 53 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500
  Tel. 02-6306063-4   e-mail :assumpsuksa@gmail.com  website: https://www.as.ac.th
  Update: 9 March 2022

Visitors : web counter

 

 

 

 

>>VIEW MORE>>