:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
   
   
   


ห้องเครื่องเล่น
สำหรับเด็กปฐมวัย
-----------------
อีกหนึ่งห้องปฏิบัติการสำหรับเด็กปฐมวัยที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ดูจากรอยยิ้มของเด็กๆ แล้วเชื่อได้ว่า "ห้องเครื่องเล่น" ต้องเป็นห้องที่เด็กๆชื่นชอบแน่นอนค่ะ 

   

ชมคลิปแนะนำ
การเริ่มเรียนในรูปแบบ ON-SITE
-------------------

    
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 เริ่มเรียนในรูปแบบ ON-SITE เป็นวันแรกสำหรับ
ระดับชั้นอนุบาล 2-3 จะเริ่มเรียนในรูปแบบ ON-SITE ในวันอังคารที่
 24 พฤษภาคม 2565
ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลสามารถส่งนักเรียนได้ที่
ประตู 1 ค่ะ

   

::: VIEW MORE >>     

 

   

ประกาศ!!! 7 มาตรการเข้มป้องกัน COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติ "พัฒนางานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา" วันพฤหัสฯ 12 พ.ค. 2565

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติ "การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ฯ" วันพุธที่ 11 พ.ค. 2565

ประกาศ!!! มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "อสศ.มุทิตาจิตร" วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 2565

กำหนดการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร 25-30 เมษายน 2565
ประกาศ!!! มาตรการปฏิบัติตนของนักเรียนที่เลือกเรียนรูปแบบ ON-SITE
เรื่อง! แจ้งกำหนดการต่างๆ และการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน/2565
ประกาศผลผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศ! เรื่องการฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แนะนำห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
อีกหนึ่งแหล่งศูนย์รวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 "Maria Library"
ส่งเสริมศักยภาพและสุนทรียภาพด้านดนตรี "ห้องเรียนคีย์บอร์ด" ของนักเรียนปฐมวัย
เตรียมความพร้อมในการเอื้อสถานที่จัดเป็นสนามสอบวัดคุณภาพด้านการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
อำลาอาลัยพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
ขอร่วมใจภาวนาและขอร่วมไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อีกหนึ่งที่นักเรียนอนุบาลชื่นชอบ "มุมเครื่องเล่นสนาม"
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บรรยากาศบางส่วนในการเรียนรูปแบบ ON-SITE วันแรกของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
ประกาศ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียนระดับชั้น อ.1-ม.6 ที่เรียน ON-SITE

ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2565

 

:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
         
พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2565
แสดงกตัญญุตาต่อครูผู้มีพระคุณ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ได้เติมใหญ่อย่างมีคุณภาพ [รายละเอียด]
  ไตรอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2565
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565
[
รายละเอียด]
         
จิตอาสานำน้องเข้าห้องเรียน
กิจกรรมเสริมสร้างนักเรียนให้มีชีวิตเพื่อผู้อื่น รู้จักมองความต้องการของสังคมรอบข้างด้วยการแสดงความมีน้ำใจฯลฯ
[รายละเอียด]
  อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลเข้าสู่รั้วอัสสัมศึกษาในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
[
รายละเอียด] 
         
พุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
[รายละเอียด]
  อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประชุมเปิดปีการศึกษา 2565  และต้อนรับผู้บริหาร คุณพ่ออดิศักดิ์
สมแสงสรวง และบุคลากรใหม่
ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[รายละเอียด]
         
ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
"อสศ. มุทิตาจิต ปีการศึกษา 2565" ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของคุณครูผู้เกษียณอายุการทำงาน
และครูทำงานนาน 25 ปี
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ประชุมครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
[รายละเอียด]
         
พฤหัสฯที่ 28 เมษายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Grammar
ยุค 5G" เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรครูในด้านภาษาอังกฤษ
[รายละเอียด]
  27-28 เมษายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" [รายละเอียด]
         
พุธที่ 27 เมษายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การบูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่แผนการจัดการเรียนรู้"
[
รายละเอียด]
  อังคารที่ 26 เมษายน 2565
ตรวจสุขภาพบุคลากรครู เจ้าหน้าที่
พี่เลี้ยงและพนักงาน ประจำปีการ
ศึกษา 2565
[รายละเอียด]
         
จันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
"การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps"
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
การรับวัคซีน Pfizer สำหรับ
นักเรียนอายุ 5-11 ปี รอบแรก 
ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค
[รายละเอียด
]
         
17-18 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ "สะเต็มศึกษา" 
[รายละเอียด]
  อังคารที่ 25 มกราคม 2565
ประชุมคณะผู้บริหารและตัวแทน โรงเรียนในสังกัดเครือสังฆมณฑลเขตการศึกษาที่1 [รายละเอียด]
 
         
เสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
ชุมนุม "ยุวธรรมทูต อัครสัง
มณฑลกรุงเทพฯ" ครั้งที่ 22
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
 
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2021
"คริสต์มาสหรรษา"เนื่องในโอกาส
สำคัญคริสต์มาสชื่นชมยินดีฉลอง
วันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้า
[รายละเอียด]
         
พฤหัสฯที่ 30 ธันวาคม 2564
ส่งมอบความสุขแก่คณะครูและ
บุคลากร เนื่องในโอกาสคริสต์
มาสและวันขึ้นปีใหม่
[รายละเอียด]

 
  เสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรมลงมติซีนอดจัดโดยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
[รายละเอียด]
 
         
จันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียน
ในรูปแบบ ON-SITE โดยยึด
แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
COVID-2019 [รายละเอียด]

 
  อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ต้อนรับคุณพ่อ ดร.เอกรัตน์
 หอมประทุม ฝ่ายการศึกษา
โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ [รายละเอียด]
 
         
ศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
น้อมจิตคำนับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
โอสกาฉลองศาสนนามนักบุญองค์อุปถัมภ์ [รายละเอียด]
 
  จันทร์ที่ 29 พ.ย-1 ธ.ค. 2564
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
สำหรับการเปิดเรียน ON-SITE
ตรวจคัดกรองบุคลากรด้วยชุด
ตรวจ ATK [รายละเอียด]
 
         
       

::: VIEW MORE >>

 
:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::

ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL

     

  Copyright 2022 © Assumptionsuksa School
  22-23 Charoen Krung 53 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500
  Tel. 02-6306063-4   e-mail :assumpsuksa@gmail.com  website: https://www.as.ac.th
  Update: 9 March 2022

Visitors : web counter

 

 

 

 

>>VIEW MORE>>