:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 

 

 


“AS Family Fun Fair” ครั้งที่ 7
------------------
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม “AS Family Fun Fair” ครั้งที่ 7 : SEVEN WONDERS SUSTAINABILITY
จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

   
พิธีรับวุฒิบัตรของนักเรียน
ระดับปฐมวัยปีที่ 3
----------------
"เด็กเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ถ้าได้รับดิน ปุ๋ย น้ำ ที่เหมาะสม ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ" ชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จก้าวแรกของนักเรียนในด้านการศึกษาค่ะ
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
 

   


เทคโนโลยีและการออกแบบ
ระดับปฐมวัย
---------------
วิชาเทคโนโลยีและการออกแบบสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีให้แก่เด็กๆด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้ากับรายวิชาต่างๆและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเด็กๆ ฝึกการพิมพ์ การสะกดคำให้ถูกต้อง เด็กๆได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มีความสุข สนุกและเพลิดเพลินต่อการเรียนมากค่ะ
[ประมวลภาพ]

   
   
   

      
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษากำลังเปิด...รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ และทางออนไลน์ http://report.as.ac.th/document/
appform
2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...หมายเลขโทรศัพท์ 02-630 6064 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.)

 

:: View all clips>>      

 
   

กำหนดการ AS Family Fun Fair 7 : Seven Wonders Sustainability ยั่งยืน...ยืนยง (6 มี.ค. 2566)

เชิญ...ร่วมงานประจำปี ร.ร.อัสสัมชัญศึกษา "ASFFF7-AS Family Fun Fair ครั้งที่ 7" (17 ก.พ. 2566)

ประกาศ!!! ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (11 พ.ย. 2565)

ประกาศ!!! โรงเรียนหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประกาศ!!! 7 มาตรการเข้มป้องกัน COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติ "พัฒนางานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา" วันพฤหัสฯ 12 พ.ค. 2565

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติ "การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ฯ" วันพุธที่ 11 พ.ค. 2565

ประกาศ!!! มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "อสศ.มุทิตาจิตร" วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 2565

กำหนดการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร 25-30 เมษายน 2565
ประกาศ!!! มาตรการปฏิบัติตนของนักเรียนที่เลือกเรียนรูปแบบ ON-SITE
เรื่อง! แจ้งกำหนดการต่างๆ และการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน/2565
ประกาศผลผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศ! เรื่องการฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แนะนำห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
อีกหนึ่งแหล่งศูนย์รวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 "Maria Library"
ส่งเสริมศักยภาพและสุนทรียภาพด้านดนตรี "ห้องเรียนคีย์บอร์ด" ของนักเรียนปฐมวัย
เตรียมความพร้อมในการเอื้อสถานที่จัดเป็นสนามสอบวัดคุณภาพด้านการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
อำลาอาลัยพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
ขอร่วมใจภาวนาและขอร่วมไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อีกหนึ่งที่นักเรียนอนุบาลชื่นชอบ "มุมเครื่องเล่นสนาม"
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บรรยากาศบางส่วนในการเรียนรูปแบบ ON-SITE วันแรกของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
ประกาศ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียนระดับชั้น อ.1-ม.6 ที่เรียน ON-SITE

ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2565

 

:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
         
23-24 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม "สารนิทัศน์" ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3
[ประมวลภาพ]
  อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม AS KidsBit: : Education Robot Kit
[
ประมวลภาพ
]
         
เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 85 และ 86 โอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
[
ประมวลภาพ
]
  พฤหัสฯที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
นิเทศการสอนนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 4 ก่อนจบการฝึกสอน
[ประมวลภาพ
]
         
อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมอำลาสถาบันให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 [ประมวลภาพ]
  จันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ทดสอบการอ่านภาษาไทย โดยคณะกรรมการกลาง
[
ประมวลภาพ]
         
ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
งานวันพระคัมภีร์ เขต 1 "ศิษย์พระคริสต์ดำเนินชีวิตด้วยพระวาจา" [ประมวลภาพ
]
  ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน การรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และการรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป
[
ประมวลภาพ
]
         
ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม"วันครู" เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ [ประมวลภาพ]
  พฤหัสฯที่ 12 มกราคม 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
[
ประมวลภาพ
]
         
ศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน "AS Go Green Sport Day"
[ประมวลภาพ
]
  พฤหัสฯที่ 5 มกราคม 2566
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (มิสซาปีใหม่)
[
ประมวลภาพ]
         
วันที่ 3-5 มกราคม 2566
รำลึกถึงและภาวนาเพื่ออุทิศแด่พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์
[ประมวลภาพ]
  ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
บรรยากาศกิจกรรมคริสต์มาสภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[
ประมวลภาพ]
         
เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ำคืนวันคริสต์มาส  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
[ประมวลภาพ]
  อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
ภาพบรรยากาศวันฝึกซ้อมใหญ่ละครคริสต์มาสของนักเรียนอัสสัมชัญศึกษา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
[ประมวลภาพ]
         
         
       

 View all activities >>

         
:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::

            กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนมุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ให้เหมาะสมตามวัย รู้จักการทรงตัว ฝึกสมาธิ และส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้การเข้าสังคม รู้จักการรอคอย การเคารพกฎกติกา "ปั่นจักรยาน" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยฝึกและส่งเสริมประสบการจริงให้แก่เด็กๆ [ชมภาพเพิ่มเติม]

 
             พัฒนาทักษะการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานจากอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญ โดยจัดส่งเสริมพัฒนาให้แก่เด็กๆตั้งแต่ระดับปฐมวัย การว่ายน้ำช่วยพัฒนาการทางด้านร่างกายและกล้ามเนื้อทุกส่วน มีทัศนคติที่ดีต่อน้ำและไม่กลัวน้ำฯลฯ
 
             การเล่นของเด็กเป็นแนวทางหรือวิธีที่เด็กแปลและถ่ายทอดความหมาย ความเข้าใจ และความรู้สึกที่เด็กมีต่อสิ่งนั้นและสถานการณ์ต่างๆรอบตัวออกมาเป็นการกระทำ เพื่อให้ตัวเองเรียนรู้และให้ผู้อื่นรับรู้ความสามารถของตนเอง การเล่นปนเรียนเป็นการเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านปัญญาและด้านต่างๆให้กับเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา
 
             เทคโนโลยีและการออกแบบของนักเรียนระดับปฐมวัยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ด้าเทคโนโลยีให้แก่เด็กๆ โดยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้ากับรายวิชาต่างๆ และสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเด็กๆ ฝึกการพิมพ์ การสะกดคำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เด็กๆชอบเรียนคอมพิวเตอร์มาก ได้รับทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มีความสุข สนุกและเพลิดเพลินต่อการเรียนค่ะ
[
ชมภาพเพิ่มเติม]
 

ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL

     

  Copyright 2022 © Assumptionsuksa School
  22-23 Charoen Krung 53 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500
  Tel. 02-6306063-4   e-mail :assumpsuksa@gmail.com  website: https://www.as.ac.th
  Update: 9 March 2022
 

  Visitors : web counter

 

 

 

 

>> VIEW MORE  [1] [2] >>