:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::

 
 

 
 
 

View more clips   

 
:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
   

วันที่

ปฏิทินการศึกษา ประจำเดือน  ตุลาคม  ปีการศึกษา 2566 
   
จันทร์ที่ 2 ต.ค.  - กิจกรรมสายประคำนำชีวา 2-30 ตุลาคม 2566
   - ประกาศรายชื่อนักเรียนและลงทะเบียนรายวิชาที่สอบซ่อม
อังคารที่ 3 ต.ค.  - ทบทวนความรู้ก่อนการสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 1/2566 (2-3 ต.ค.)
พุธที่ 4 ต.ค.  - สอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (6-7 ต.ค.)
อังคารที่ 10 ต.ค.  - โครงการฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก/ครูศาสนาอื่นๆปฏิบัติธรรม
พุธที่ 11 ต.ค.  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พฤหัสฯที่ 12 ต.ค.  - ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
ศุกร์ที่ 13 ต.ค.  - วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
จันทร์ที่ 16 ต.ค.  - เปิดภาคเรียนที่ 2/ 2566 ทุกระดับชั้น
จันทร์ที่ 23 ต.ค.  - วันปิยมหาราช
อังคารที่ 24 ต.ค.  - เริ่มเรียนเสริมพิเศษเย็นภาคเรียนที่ 2/2566
พุธที่ 25 ต.ค.  - ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566
ศุกร์ที่ 27 ต.ค.  - ประชุมครูประจำเดือนครั้งที่ 6/2566
เสาร์ที่ 28 ต.ค.  - ค่ายคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6
   

วันที่

ปฏิทินการศึกษา ประจำเดือน  พฤศจิกายน  ปีการศึกษา 2566 
   
พฤหัสฯที่ 2 พ.ย.  - นักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-ม.6รับศีลอภัยบาป
   - เริ่มกิจกรรมลานคนเก่ง 2/2566
ศุกร์ที่ 3 พ.ย.  - พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (ระลึกถึงผู้ล่วงลับ)
   - โครงการทัศนศึกษา
พุธที่ 8 พ.ย.  - สัปดาห์การงาน/ศิลปะ (8-10 พ.ย.)
จันทร์ที่ 13 พ.ย.  - เริ่มนิเทศการสอน 8 กลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 2/2566
พุธที่ 15 พ.ย.  - สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ (15-17 พ.ย.)
จันทร์ที่ 20 พ.ย.  - วันสุดท้ายกิจกรรมเด็กดี อสศ.
พฤหัสฯที่ 23 พ.ย.  - กิจกรรมค่ายเนตรนารีสามัญ (ป.4-6)
ศุกร์ที่ 24 พ.ย.  - กิจกรรมค่ายเนตรนารีสามัญ (ป.4-6)
   - ประชุมครูประจำเดือนครั้งที่ 7
เสาร์ที่ 25 พ.ย.  - กิจกรรมค่ายเนตรนารีสามัญ (ป.4-6)
   - กิจกรรมวันวชิราวุธ
จันทร์ที่ 27 พ.ย.  - กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย/วันลอยกระทง (9-11 พ.ย.)
อังคารที่ 28 พ.ย.  - ติว GAT/PAT ม.6 (28-30 พ.ย.)
พฤหัสฯที่ 30 พ.ย.  - นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
 

View more ->>      

:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
     
 
>> English Day Camp
 
      ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม "English Day Camp" ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูชาวต่างชาติมาสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านภาษาให้แก่นักเรียนด้วยบรรยากาศกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้และทักษะประสบการณ์ให้แก่เด็กๆด้วยความสนุกสนานก่อนปิดภาคเรียนที่1/2566 ค่ะ

[ประมวลภาพ]  [Clip Video]

     
  >> กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3

      ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายจำนวน 10 ฐานได้แก่ ฐาน Number fishing, ฐานศิลปะสร้างสรรค์จีน, ฐานศิลปะสร้างสรรค์, ฐาน Cooking, ฐาน Snake and Ladders, ฐานนิทานคุณธรรม, ฐานหนูน้อยวัยใสใส่ใจ ICT, ฐานกีฬาพาสนุก, ฐาน Science Show และฐานสุนทรียสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมตามฐานต่างๆเหล่านี้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยค่ะ

[ประมวลภาพ]  [Clip Video

     
  >> กิจกรรม "วันเยาวชนแห่งชาติ"

      
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม"วันเยาวชนแห่งชาติ" ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารมารีอา โดย ด.ญ.สุลลิดา พึ่งประเสริฐ ตัวแทนเยาวชนอัสสัมชัญศึกษาเป็นผู้อ่านบทความเกี่ยวกับเยาวชน ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัฐณิชา กุสินทรประเสริฐ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นยุวชนตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2566 หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมแสดงความสามารถของเยาวชนบนเวที

[ประมวลภาพ] [Clip Video]

     
 
>>
งานนำเสนอผลงานชมรมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1

      วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดงานนำเสนอผลงานชมรมของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกและนำเสนอศักยภาพ สุนทรียภาพ ผลงานสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ โดยนำองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการเรียนเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้ามาสร้างสรรค์ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์

[ประมวลภาพ]  [Clip Video]

     
 

>> ทดสอบความรู้พระคัมภีร์ รอบชิงชนะเลิศ
     
      วันพฤหัสฯที่ 14 กันยายน 2566 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษานำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้พระคัมภีร์ ระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หัวข้อ "หนังสือเลวีนิติ" รอบชิงชนะเลิศ ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม ผลการแข่งขัน
ด.ญ.ปสิฎา     เพ็ญสุขใจ       ป.5/2  รับรางวัลชมเชย
ด.ญ.วรพิชชา วงศ์ทวีเกียรติ  ป.5/3  รับรางวัลชมเชย
ด.ญ.ปภาดา   คงพิสัยผดุง    ม.3/2 รับรางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.ศรันภัทร พินิจนันทกุล ม.1/1 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

[ประมวลภาพ]

     
 
>> นิเทศกัลยาณมิตร ระดับปฐมวัย

      
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา รับการนิเทศกัลยาณมิตร โดยมีฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูในสังกัดเขตการศึกษาที่1 เข้าร่วมการนิเทศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองแบบกัลยาณมิตร

[ประมวลภาพ]  [Clip Video]
 

     
 
>> ตรวจสุขภาพนักเรียน

      
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มาดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการตรวจวัดสายตา ตรวจเช็คระบบการเต้นของหัวใจ วัดเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูง ตรวจฟันและสุขภาพภายในช่องปากของนักเรียน พร้อมจัดทำบันทึกแสดงรายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียนไว้อย่างเป็นระบบ

[ประมวลภาพ]

     
  >> ารแข่งขันแสดงทักษะด้านวิชาการ
      
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 1 จัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเขตการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โรงเรียนเซนต์ราฟาเอล โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ กิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขัน Science Show การเล่านิทานคุณธรรม(ภาษาไทย) การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม(ภาษาอังกฤษ) สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

[ประมวลภาพ]

     
 
>> นิเทศการสอนภายใน ระดับปฐมวัย

      ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566 แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดให้มีการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน

[ประมวลภาพ 1]  [ประมวลภาพ_2]

     
 
>> พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน

       วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน โดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง และคุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ
มีคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อัสสัมชัญคอนแวนต์ และอัสสัมชัญ (ไตรอัสสัมชัญ) เข้าร่วมพิธี
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

[ประมวลภาพ]

     
 
>> กิจกรรม "อาเซียน" แผนกปฐมวัย

       วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม"อาเซียน" เพื่อปูพื้นฐานประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนให้เด็กๆได้เรียนรู้และรับทราบอย่างเหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของระบบการที่ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรู้พร้อมที่จะก้าวสู่อาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ

[ประมวลภาพ]

     
 
>> โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

      ระว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของนักเรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมประกอบไปด้วย ฐานที่ 1 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฐานที่ 2 น้ำ  ฐานที่ 3 Unplugged Coding และ ฐานที่ 4 แสงและเงา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กๆได้เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับกิจกรรมการทดลองและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ

[ประมวลภาพ]  [Clip_1]  [Clip_2]  [Clip_3]

     
  >> กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯและวันแม่แห่งชาติ
      
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยมีคุณอดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา พร้อมทั้งประธานพิธีวันแม่คุณอิศรา เพชรสิบหก คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีกิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรมสรรเสริญโมทนาคุณพระ พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่แม่ของแผ่นดินและพิธีเทิดพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารมารีอา

[คลิปวิดีโอ] [ประมวลภาพ]

     
  >> พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
       และฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
      
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง และคุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อัสสัมชัญคอนแวนต์ และอัสสัมชัญ (ไตรอัสสัมชัญ) เข้าร่วมพิธี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการเทิดพระเกียรติพระแม่ด้วยการแห่พระรูปรอบอาสนวิหารอัสสัมชัญ

[ประมวลภาพ]

     
 

>> พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ
      วันพฤหัสฯที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี ถวายพุ่มเงิน พุ่มทอง การกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและร่วมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี

[ประมวลภาพ]

   

 View more activities : [2566]   [2565] >>

         
         
ตารางกิจกรรมแสดงดนตรีต่อต้านยาเสพติด ณ ลานอเนกประสงค์มารีอา
ตารางกำหนดเวลารับ-ส่งกระดาษหน้าเดียว กระดาษ 2 หน้า และขวดน้ำพลาสติก

กำหนดการ AS Family Fun Fair 7 : Seven Wonders Sustainability ยั่งยืน...ยืนยง

เชิญ...ร่วมงานประจำปี ร.ร.อัสสัมชัญศึกษา "ASFFF7-AS Family Fun Fair ครั้งที่ 7"

ประกาศ!!! ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ประกาศ!!! โรงเรียนหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประกาศ!!! 7 มาตรการเข้มป้องกัน COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติ "พัฒนางานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา" วันพฤหัสฯ 12 พ.ค. 2565

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติ "การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ฯ" วันพุธที่ 11 พ.ค. 2565

ประกาศ!!! มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "อสศ.มุทิตาจิตร" วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 2565

กำหนดการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร 25-30 เมษายน 2565
ประกาศ!!! มาตรการปฏิบัติตนของนักเรียนที่เลือกเรียนรูปแบบ ON-SITE
เรื่อง! แจ้งกำหนดการต่างๆ และการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน/2565
ประกาศผลผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศ! เรื่องการฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แนะนำห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
อีกหนึ่งแหล่งศูนย์รวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 "Maria Library"
ส่งเสริมศักยภาพและสุนทรียภาพด้านดนตรี "ห้องเรียนคีย์บอร์ด" ของนักเรียนปฐมวัย
เตรียมความพร้อมในการเอื้อสถานที่จัดเป็นสนามสอบวัดคุณภาพด้านการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
อำลาอาลัยพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
ขอร่วมใจภาวนาและขอร่วมไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อีกหนึ่งที่นักเรียนอนุบาลชื่นชอบ "มุมเครื่องเล่นสนาม"
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บรรยากาศบางส่วนในการเรียนรูปแบบ ON-SITE วันแรกของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
ประกาศ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียนระดับชั้น อ.1-ม.6 ที่เรียน ON-SITE

ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2565
 
:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 

            กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนมุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ให้เหมาะสมตามวัย รู้จักการทรงตัว ฝึกสมาธิ และส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้การเข้าสังคม รู้จักการรอคอย การเคารพกฎกติกา "ปั่นจักรยาน" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยฝึกและส่งเสริมประสบการจริงให้แก่เด็กๆ [ชมภาพเพิ่มเติม]

 
             พัฒนาทักษะการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานจากอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญ โดยจัดส่งเสริมพัฒนาให้แก่เด็กๆตั้งแต่ระดับปฐมวัย การว่ายน้ำช่วยพัฒนาการทางด้านร่างกายและกล้ามเนื้อทุกส่วน มีทัศนคติที่ดีต่อน้ำและไม่กลัวน้ำฯลฯ
 
             การเล่นของเด็กเป็นแนวทางหรือวิธีที่เด็กแปลและถ่ายทอดความหมาย ความเข้าใจ และความรู้สึกที่เด็กมีต่อสิ่งนั้นและสถานการณ์ต่างๆรอบตัวออกมาเป็นการกระทำ เพื่อให้ตัวเองเรียนรู้และให้ผู้อื่นรับรู้ความสามารถของตนเอง การเล่นปนเรียนเป็นการเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านปัญญาและด้านต่างๆให้กับเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา
 
             เทคโนโลยีและการออกแบบของนักเรียนระดับปฐมวัยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ด้าเทคโนโลยีให้แก่เด็กๆ โดยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้ากับรายวิชาต่างๆ และสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเด็กๆ ฝึกการพิมพ์ การสะกดคำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เด็กๆชอบเรียนคอมพิวเตอร์มาก ได้รับทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มีความสุข สนุกและเพลิดเพลินต่อการเรียนค่ะ
[
ชมภาพเพิ่มเติม]
 
 

ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL

     

  Copyright 2022 © Assumptionsuksa School
  22-23 Charoen Krung 53 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500
  Tel. 02-6306063-4   e-mail :assumpsuksa@gmail.com  website: https://www.as.ac.th
  Update: 9 March 2022
 

  Visitors : web counter

 

 

 

 

>> VIEW MORE  [1] [2] [3] >>